Merched y Wawr

Swyddog Datblygu/Hyrwyddo Gorllewin Morgannwg

Cyflogwr:
Merched y Wawr
Cyflog:
Graddfa 15 -£23,541 (pro rata)
Lleoliad:
Gweithio o gartref
Dyddiad Cau:
cyn gynted â phosib
21/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Chwilio am swydd rhan amser yn ardal Gorllewin Morgannwg?

Mae Merched y Wawr yn chwilio am Swyddog Datblygu/Hyrwyddo Gorllewin Morgannwg i weithio 6 awr yr wythnos (oriau hyblyg). 

DISGRIFIAD
Cyflogir chi gan Ferched y Wawr, Elusen Wirfoddol Rhif 506789, fel Swyddog Datblygu/Hyrwyddo. Mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg. Disgwylir i chi fod yn gydnabyddus ag amcanion a delfrydau’r Mudiad. Disgwylir i chi fod yn aelod llawn o Ferched y Wawr. Disgwylir i chi ymgymryd â gwaith cyffredinol y Mudiad o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

LLEOLIAD AC ORIAU GWAITH

Mae’r swydd yn rhan amser, a fydd yn oriau hyblyg ac yn gweithio o gartref. Disgwylir i’r person a apwyntir fod yn barod i weithio gyda’r hwyr ac yn ystod y penwythnosau yn achlysurol. Trafodir adnoddau megis ffôn a chyfrifiadur yn dilyn cyfweliad. Os gweithir oriau ychwanegol gellir cael amser yn rhydd yn ei le, yn unol â chytundeb gyda’r Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

Dyddiad cychwyn: mor fuan â phosibl

PRIF DDYLETSWYDDAU

1. Cynnal aelodaeth bresennol yr ardal trwy
(i) gadw mewn cysylltiad a thrwy ymweld â changhennau a chlybiau
(ii) gynnig cymorth a chyngor i aelodau a swyddogion canghennau a chlybiau pan fo angen;
(iii) cynorthwyo canghennau a chlybiau i lunio rhaglen, trwy roi gwybodaeth iddynt am siaradwyr a.y.y.b;
(iv) fynychu Pwyllgorau Rhanbarth, a pharatoi adroddiad ar eu cyfer;
(v) fynychu’r is-bwyllgorau rhanbarthol ac unrhyw bwyllgorau perthnasol eraill a drefnir ganddynt.
(vi) hyrwyddo gweithgareddau cenedlaethol mewn cysylltiad â’r Cyfarwyddwr.

2. Cynyddu aelodaeth yr ardal trwy:
(i) ddenu aelodau newydd, cynnal canghennau a chlybiau ac ystyried sefydlu canghennau a chlybiau newydd yn ôl y galw;
(ii) annog a chynorthwyo swyddogion Rhanbarthol i drefnu gweithgareddau i hyrwyddo’r Mudiad yn y canghennau a’r clybiau;
(iii) ddosbarthu deunydd hysbysebu’r mudiad
(vi) godi statws drwy gynrychioli’r mudiad ar wahanol gyrff a phwyllgorau lleol.

3. Marchnata’r Mudiad drwy arddangos a gwerthu nwyddau’r Mudiad mewn gweithgareddau allanol i’r Mudiad e.e. Yr Ŵyl Cerdd Dant a.y.y.b.

4. Mynychu’r Pwyllgorau Rhyngranbarthol, Cyfarfod Blynyddol a’r Cyfarfodydd Staff.

5. Cyflawni dyletswyddau penodedig yn ymwneud â’r pwyllgorau Gŵyl a Hamdden ac Iaith a Gofal.

6. Mynychu cyrsiau hyfforddiant sydd yn berthnasol i’r swydd mewn ymgynghoriad ac ar gais y Cyfarwyddwr neu’r Llywydd Cenedlaethol.

7. Hyrwyddo gweithgareddau cenedlaethol mewn cysylltiad â’r Cyfarwyddwr sef y Penwythnos Preswyl, Cwis Hwyl, Ciniawau’r Llywydd, Cyrsiau Crefft, Eisteddfod yr Urdd, Eisteddfod Genedlaethol, Sioe Llanelwedd, y Ffair Aeaf ac unrhyw weithgaredd ychwanegol y Mudiad e.e.teithiau.

8. Codi statws trwy gynrychioli’r Mudiad ar wahanol gyrff a phwyllgorau lleol o dan gyfarwyddyd y Cyfarwyddwr Cenedlaethol.

9. Edrych am nawdd er mwyn hybu’r Mudiad a gweithredu’r grantiau hynny.

10. Sicrhau bod gwybodaeth ranbarthol yn cael ei drosglwyddo i’r Swyddfa er mwyn diweddaru gwefan Merched y Wawr.

11. Defnyddio’r dechnoleg fodern i hyrwyddo gweithgareddau’r Canghennau, Rhanbarthau a’r Mudiad.

12. Cydweithio â’r Cyfarwyddwr, y Llywydd Cenedlaethol a’r Pwyllgor Llywio i gyflawni gwaith y Mudiad.

13. Unrhyw waith arall sy’n gydnaws â’r dyletswyddau uchod yn ôl cyfarwyddyd y Cyfarwyddwr.

 

Sut i wneud cais

 • Am fanylion pellach a ffurflen gais neu am sgwrs anffurfiol cysylltwch â 

  Tegwen Morris, Cyfarwyddwr Cenedlaethol,
  Canolfan Merched y Wawr, Stryd yr Efail,
  Aberystwyth, Ceredigion SY23 1JH
  Rhif ffôn: 01970 611 661
  neu e-bost  swyddfa@merchedywawr.cymru  


 • Gwefan: