Energy Saving Trust

Ymgynghorydd Ffôn

Cyflogwr:
Energy Saving Trust
Cyflog:
£20,008 y flwyddyn + buddion
Lleoliad:
Dull gweithio cyfunol, gweithio o adref a/neu yn y swyddfa yng Nghaerdydd
Dyddiad Cau:
27/05/2022
Termau'r Swydd:
Dros Dro
Oriau:
Llawn amser
Cyfeirnod Swydd:

RD 859

Disgrifiad:
Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST) yn sefydliad y gellir ymddiried ynddo, sydd yn arwain y ffordd wrth hybu effeithlonrwydd ynni, trafnidiaeth garbon isel ag defnydd o egni cynaliadwy. Ein nod yw mynd ar afael ar yr argyfwng hinsawdd a sicrhau'r buddion o egni glan cynaliadwy wrth i ni drosglwyddo i fod yn wlad sero net.
 
Mae'r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST) am recriwtio nifer o Gynghorwyr Ffôn ar gontractau tymor penodol i ymuno â'n tîm i ddarparu cyngor effeithiol ac addysgiadol i ddeiliaid tai ar effeithlonrwydd ynni ledled Cymru.
 
Os oes gennych brofiad o weithio mewn canolfan alwadau, y gallu i ddarparu safon uchel o wasanaeth i gwsmeriaid a bod gennych ddiddordeb mewn mentrau arbed ynni, rydym eisiau clywed
gennych! 
 
Rydym yn chwilio am unigolion i ymuno â'n tîm a all weithio'n annibynnol wrth weithio tuag at dargedau tîm. Rhywun sydd â sgiliau TG da, sgiliau ffôn a gofal cwsmer rhagorol, ac os oes gennych
chi'r gallu i siarad Cymraeg hefyd, er nad yw'n hanfodol, mae'n ddymunol iawn.
 
Yn y rôl hon byddwch yn sicrhau bod pob ymholiad yn cael ei ateb a'i gofnodi'n gywir o fewn lefelau gwasanaeth a graddfeydd amser penodol, gan hefyd annog gweithredoedd sydd ei hangen i fyw bywyd carbon isel o fewn y cartref.
 
Mae'r rolau sydd ar gael yn swyddi llawn amser, dros dro, sydd â dull gweithio cyfunol. Mae hyn yngolygu y gallech fod wedi'ch lleoli gartref ac yn y swyddfa.
 
Mae’r Ymddiriedolaeth Arbed Ynni (EST) yn cynnig ystod eang o fuddion gan gynnwys patrymau gweithio hyblyg, cynllun cymorth ar gyfer gweithwyr a thaliadau lles misol. Mae fwy o wybodaeth ar gael ar ein tudalen gyrfaoedd.
 
Wrth weithio o adref, byddwn yn awgrymu lleiafswm o 20Mbps cyflymder lawrlwytho. Gwiriwch gyflymder eich cysylltiad gan ddefnyddio’r teclyn ar-lein yma - https://speed.measurementlab.net/
 
Efallai y gofynnir i chi rannu canlyniad y profion hyn fel rhan o'r broses gyfweld, fodd bynnag, bydd ymgeiswyr sydd â chyflymder lawrlwytho yn arafach na'r hyn a nodwyd uchod yn dal i gael ystyriaeth ddyledus.

Sut i wneud cais

  • I ymgeisio am y swydd, anfonwch eich curriculum vitae (CV) a llythyr eglurhaol i recruitment@est.org.uk, gan nodi'r cyfeirnod ar gyfer y rôl rydych chi'n ymgeisio amdani yn y llinell pwnc.

     


  • Gwefan: