Tinopolis

Ymchwilydd Heno / Prynhawn Da

Cyflogwr:
Tinopolis
Cyflog:
Yn ddibynnol ar brofiad
Lleoliad:
Llanelli
Dyddiad Cau:
23/05/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Ry’n ni’n chwilio am ymchwilydd cynnwys creadigol i ymuno â thîm Heno a Prynhawn Da. Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn gweithio fel rhan o dîm brwdfrydig ac uchelgeisiol ar raglenni sydd ymhlith y mwyaf poblogaidd ar S4C.

Mae’n gyfle cyffrous i greu cynnwys blaengar gwreiddiol ar gyfer rhaglenni a chyfresi aml lwyfan i S4C. Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol ddiddordeb amlwg yn y diwydiannau creadigol a’r gallu i greu cynnwys apelgar.

Y prif ddyletswyddau fydd dod o hyd i straeon gwreiddiol poblogaidd ar gyfer Heno a Prynhawn Da, straeon adloniannol fydd yn creu sgwrs ar bob llwyfan darlledu. Byddwch yn paratoi eitemau stiwdio a phecynnau wedi’u ffilmio ar leoliad ac yn dilyn eitemau o’r syniad i’r sgrin. Bydd cyfleoedd hefyd i weithio ar raglenni eraill Tinopolis fel Ralio, Pawb a’i Farn a dogfennau amrywiol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn angenrheidiol.

Rydym yn gwmni sy’n awyddus i adlewyrchu’r cymunedau ry’ ni’n gwasanaethu ac yn credu mewn amrywiaeth a chyfleon cyfartal, ac rydym bob amser yn croesawu ceisiadau wrth unigolion o unrhyw oedran, cefndir ethnig, anabledd, rhywioldeb, a chefndir cymdeithasol yn unol â Deddf Gydraddoldeb 2010.

Lleoliad Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE

Manylion pellach

Oriau Gwaith Cyfartaledd o 40 awr yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys penwythnosau a gwyliau banc.

Gwyliau Yn ychwanegol i’r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl pro rata i 25 diwrnod o wyliau dros flwyddyn.

Pensiwn Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth. Os byddwch yn aelod o’r Cynllun Pensiwn, bydd Tinopolis yn cyfrannu 3% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun. Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Sut i wneud cais

  • Dyddiad Cau 23 Mai 2022

    Dylid anfon ceisiadau mewn ffurf llythyr cais a CV erbyn 23 Mai 2022 at swyddi@tinopolis.com neu Swyddi, Canolfan Tinopolis, Stryd y Parc, Llanelli, SA15 3YE.

    Yn unol â gofynion Deddf Lloches a Mewnfudo 1996, rhaid i bob ymgeisydd fod yn gymwys i fyw a gweithio yn y DU. Bydd yn ofynnol cael tystiolaeth ddogfennol o gymhwyster gan ymgeiswyr fel rhan o’r broses recriwtio. Gwybodaeth bersonol a gasglwn amdanoch chi pan fyddwch yn ymgeisio am swydd yn Tinopolis:Wrth wneud cais am swydd, bydd disgwyl i chi ddarparu CV fel rhan o’r broses. Byddwn yn cadw copi o’ch CV ar ffeil am gyfnod o dair blynedd. Pe bai swydd debyg yn codi yn y cyfnod hwn, byddwn yn defnyddio’r wybodaeth er mwyn cysylltu â chi. Gallwch ofyn i ni ddileu eich data personol o’n ffeiliau ar unrhyw adeg. Am ragor o wybodaeth am ein Polisi Diogelu Data, gweler http://www.tinopolis.com/privacy-notice/


  • e-bost:
  • Gwefan: