Llywodraeth Cymru

Swyddog Ystadegol Uwch – Siaradwr Cymraeg

Cyflogwr:
Llywodraeth Cymru
Cyflog:
£31,210 - £38,160
Lleoliad:
Cymru Gyfan
Dyddiad Cau:
18/07/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:
Rôl ystadegwyr Llywodraeth Cymru yw cefnogi'r broses o wneud penderfyniadau, dyrannu adnoddau, ymchwilio a thrafod yn y llywodraeth ac yn y gymuned ehangach, drwy ddarparu gwasanaethau ystadegol dibynadwy ac effeithlon. Mae ystadegwyr Llywodraeth Cymru yn ymdrin ag amrywiaeth eang o bynciau, gan gynnwys addysg, iechyd, tai, tlodi, cyfiawnder cymdeithasol, diwydiant, yr economi, llywodraeth leol, trafnidiaeth, yr amgylchedd, amaethyddiaeth, demograffeg a'r Gymraeg. Mae'r rhan fwyaf o'n hystadegwyr yn gweithio gyda'i gilydd mewn canolfan ganolog o ddadansoddwyr a elwir yn yr Is-adran Gwasanaethau Ystadegol; fodd bynnag, mae nifer bach o dimau ystadegol hefyd wedi'u lleoli o fewn adrannau polisi Llywodraeth Cymru. Diben cyffredinol ein swyddi Swyddogion Ystadegol Uwch yw rheoli'r gwaith o ddarparu dadansoddiadau a chyngor drwy gasglu, coladu, dadansoddi a chyflwyno data ar bynciau penodol.

Mae'r tasgau allweddol nodweddiadol y bydd angen i Swyddog Ystadegol Uwch eu cyflawni yn amrywio o swydd i swydd. Ymhlith yr enghreifftiau mae:
 • Darparu dadansoddiad ystadegol a chyngor i swyddogion polisi i lywio'r gwaith o ddatblygu a monitro polisïau.
 • Rheoli'r gwaith o gynhyrchu allbynnau ystadegol, gan gynnwys ymgynghori â defnyddwyr a sicrhau cydymffurfiaeth â gofynion y Swyddfa Rheoleiddio Ystadegau.
 • Rheoli adnoddau, a bod yn gyfrifol fel arfer am un Swyddog Ystadegol (lefel staff EO) neu fwy, gan sicrhau bod amcanion perfformiad unigol yn cyd-fynd â chynllun gwaith y tîm a blaenoriaethau'r is-adran, a rheoli ansawdd gwaith y tîm.
 • Rheoli perthynas â rhanddeiliaid gan gynnwys cwsmeriaid polisi, cyflenwyr data allanol, adrannau eraill y llywodraeth a defnyddwyr ystadegau Llywodraeth Cymru.
 • Briffio Gweinidogion ac uwch swyddogion polisi ar faterion ystadegol.
 • Gweithredu dull effeithiol o gasglu, storio a lledaenu data.
 • Datblygu a chynnal a chadw modelau dadansoddol.
 • Meithrin a deall yr ystod o ffynonellau data a’u hansawdd yn y portffolio perthnasol, gan werthuso a chynghori ar y defnydd priodol o ffynonellau data.
 • Arwain ar ddatblygu ac adolygu a gwella allbynnau a phrosesau ystadegol yn barhaus, er mwyn diwallu anghenion defnyddwyr mewnol ac allanol mewn ffordd effeithlon ac effeithiol, ac asesu'r galw yn y dyfodol. Mae hyn yn cynnwys ystyried y defnydd gorau o dechnoleg ddigidol wrth ddadansoddi a chyflwyno yn unol â'r strategaeth ar gyfer system ystadegol y DU
Manyleb Person y Swyddog Ystadegol Uwch
 
 • Hanes profedig o waith dadansoddi, gan gynnwys hanes o gymhwyso dadansoddiad neu ymchwil yn ymarferol gyda gwybodaeth fanwl o ffynonellau data
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da, gyda'r gallu i gyfathrebu dadansoddiad cymhleth i bobl nad ydynt yn arbenigwyr a chyfathrebu’n effeithiol gyda rhanddeiliaid
 • Y gallu i gyflwyno allbynnau dadansoddiadau i derfynau amser tynn a chyfrannu at y gwaith o gynhyrchu ystadegau
 • Profiad o arwain, a’r gallu i oresgyn heriau i sicrhau canlyniadau busnes o ansawdd
Meini Prawf Cymhwysedd
 
Mae'n rhaid eich bod yn meddu ar un o'r canlynol er mwyn gwneud cais:
 • Gradd anrhydedd dosbarth cyntaf neu ail ddosbarth mewn pwnc sy'n cynnwys hyfforddiant ystadegol ffurfiol (e.e. Ystadegau, Mathemateg, Economeg, y Gwyddorau, Astudiaethau Busnes, Seicoleg, Daearyddiaeth, Gwyddor Data neu bwnc tebyg):
  neu
 • Gradd uwch, e.e. MSc neu PhD, mewn pwnc sy'n cynnwys hyfforddiant ystadegol ffurfiol (e.e. Ystadegau, Mathemateg, Economeg, y Gwyddorau, Astudiaethau Busnes, Gwyddor Data, Seicoleg, Daearyddiaeth neu bwnc tebyg).
 • Croesewir ceisiadau gan ymgeiswyr nad oes ganddynt radd, ond bydd yn rhaid iddynt ddangos eu bod wedi gweithio mewn maes sy'n gysylltiedig ag ystadegau/gwyddor data.
Bydd angen i ymgeiswyr heb radd berthnasol ddangos eu datblygiad proffesiynol parhaus (drwy Gofnodlyfr DPP) ym maes ystadegau/gwyddor data i ddangos gwybodaeth ar yr un lefel â gradd sylfaen/Diploma Cenedlaethol Uwch (Lefel 5).

DS Rhaid i chi wneud cais yn Gymraeg er mwyn cael eich ystyried ar gyfer y rôl hon.

 

Sut i wneud cais