Gyrfa Cymru

Cynorthwywyr Gweinyddol x 7

Cyflogwr:
Gyrfa Cymru
Cyflog:
£19,740 y flwyddyn - £20,366 y flwyddyn (pro-rata i’r swyddi rhan amser)
Lleoliad:
Caerffili, Casnewydd, Doc Penfro, Y Bari, Caerdydd, hyblyg ar draws Cymru gyfan, hyblyg ar draws Gogledd Cymru
Dyddiad Cau:
05/07/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Llawn amser
Disgrifiad:

Swyddi Gwag: Cynorthwywyr Gweinyddol, Gyrfa Cymru

Ydych chi'n chwilio am swydd lle rydych yn gweithio mewn tîm sy'n ysbrydoli ac yn cefnogi pobl i feddwl am eu gyrfa yn y dyfodol? Rydym yn chwilio am unigolion hyblyg sy'n rhoi'r cwsmer yn gyntaf i ymuno â'n tîm i ddarparu'r cymorth gweinyddol er mwyn ein galluogi i ddiwallu anghenion ein cwsmeriaid.

Mae Career Choices Dewis Gyrfa Cyf (CCDG) yn is-gwmni ym mherchnogaeth Llywodraeth Cymru. Rydym yn cyflawni cylch gwaith a bennwyd gan Weinidogion Cymru ac yn darparu gwasanaeth Gwybodaeth, Cyngor a Chyfarwyddyd Gyrfaoedd dwyieithog, annibynnol a diduedd i bobl o bob oed yng Nghymru.

Swydd: Cynorthwywyr Gweinyddol, 7 swydd

Contract: Parhaol

Swyddfa:
Caerffili (5 diwrnod yr wythnos/37 awr);
Casnewydd (5 diwrnod yr wythnos/ 37 awr),
Doc Penfro (3 diwrnod yr wythnos/22.2 awr),
Y Bari (4 diwrnod yr wythnos/29.6 awr),
Caerdydd (5 diwrnod yr wythnos/37 awr)
ac un swydd ble mae’r lleoliad yn hyblyg ar draws Cymru (5 diwrnod yr wythnos/37 awr)
ac un arall lle mae’r lleoliad yn hyblyg ar draws Gogledd Cymru (5 diwrnodyr wythnos/37 awr)

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn hanfodol ar gyfer y swyddi ynn Nghaerdydd ac yn ddelfrydol ar gyfer y swyddi eraill.

Graddfa Cyflog: £19,740 y flwyddyn - £20,366 y flwyddyn (pro-rata i’r swyddi rhan amser)

Cyflog Cychwynnol: £19,740 y flwyddyn (pro-rata i’r swyddi rhan amser)

Dyddiad Cau: Dylid anfon ceisiadau i AD@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am 05/07/22.

Ymysg y buddion deniadol mae oriau hyblyg, 30 diwrnod o wyliau blynyddol, cynllun pensiwn cyfrannol a chynllun arian yn ôl yn gysylltiedig ag iechyd. Fel rhan o’r cynllyn hyfforddiant ar gyfer y swyddi yma bydd disgwyl i’r ymgeiswyr llwyddiannus gwblhau Prentisiaeth Gweinyddiaeth Busnes, Lefel 2, os nad oes ganddynt y cymhwyster yn barod.

Bydd angen i'r ymgeisydd llwyddiannus ddarparu cymorth gweinyddol a derbynfa effeithlon ac effeithiol i'n timau a'n canolfannau.

Rhaid i ymgeiswyr ddangos eu bod yn meddu ar y canlynol:

• Sgiliau cyfathrebu effeithiol a'r gallu i ddelio ag ymholiadau (dros y ffôn, dros yr e-bost ac wyneb yn wyneb) gan aelodau o'r cyhoedd, staff mewnol a rhanddeiliaid allweddol.
• Ymrwymiad i ddangos gwasanaeth rhagorol i gwsmeriaid.
• Y gallu i ymdrin ag ymholiadau anghyffredin lle y gall fod angen trafod a pherswadio
• Sgiliau TGCh
• Y gallu i drefnu a blaenoriaethu eich baich gwaith eich hun a chyrraedd amrywiol derfynau amser
• Y gallu i ddefnyddio cymhelliant a chrebwyll wrth gyflawni dyletswyddau o ddydd i ddydd
• Y gallu i weithio fel rhan o dîm

Rydyn ni fel cenedl yn ffynnu pan fyddwn yn hyrwyddo amrywiaeth a chynhwysiant. Mae sefydliadau sydd â gweithlu amrywiol yn gwneud gwell penderfyniadau, yn fwy creadigol, yn gadarnach, yn hapusach fel y cyfryw – ac, wrth gwrs, dyna’r peth cywir i’w wneud.

Gall amrywiaeth a chynhwysiant fod yn weddnewidiol, gan gyfrannu at gyflenwi gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel, a sicrhau gwelliant parhaus yn yr hyn rydyn ni’n ei wneud dros bobl Cymru. Rydyn ni wedi ymrwymo i gael gweithlu sy’n gynrychioliadol o’r dinasyddion rydyn ni’n eu gwasanaethu, a hynny yn ein holl swyddi, beth bynnag fo’u gradd.

Ni fydd unrhyw ymgeisydd am swydd yn derbyn triniaeth lai ffafriol ar sail oed, anabledd, rhywedd a hunaniaeth o ran rhywedd, hil ac ethnigrwydd, crefydd a chredo (yn cynnwys dim credo), statws priodasol neu bartneriaeth sifil, statws economaidd neu dueddiad rhywiol.

Ein nod yw hyrwyddo amgylchedd sy’n rhydd o bob math o wahaniaethu, ac sy’n trin pobl yn deg gydag urddas a pharch. Mae’r ymrwymiad hwn yn dechrau gyda’r broses recriwtio ac yn cael ei gynnal trwy’r holl arferion cyflogaeth, ac yn y pen draw i’r gweithle – gan gefnogi a gwella bywydau pobl Cymru.

Sut i wneud cais

  • Dylid dychwelyd ffurflenni cais wedi'u cwblhau at AD@gyrfacymru.llyw.cymru erbyn 9am 05/07/22. Mi fydd y broses asesu a chyfweld yn cael ei gynnal yn ddigidol.

    Sylwer na fyddwn yn derbyn ceisiadau ar ffurf CV.

    Mae'r swydd-ddisgrifiad llawn, y ffurflen gais a'r ffurflen Asesu Iaith Gymraeg (os ydych yn medru siarad Cymraeg ac yn gallu cyflawni dyletswyddau’r swydd drwy gyfrwng y Gymraeg) er mwyn gwneud cais am y swydd hon ar gael yn: https://gyrfacymru.llyw.cymru/amdanom-ni/gweithio-i-ni

    Croesewir ceisiadau yn Gymraeg neu Saesneg. Ni fydd cais a wneir yn Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a wneir yn Saesneg.


  • e-bost:
  • Gwefan: