RNIB Cymru

Swyddog yr Iaith Gymraeg

Cyflogwr:
RNIB Cymru
Cyflog:
£32,115
Lleoliad:
Caerdydd / gweithio gartref
Dyddiad Cau:
08/08/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Disgrifiad:

Oriau: 36 awr yr wythnos. Llawn amser, rhan amser neu rannu swydd yn cael ei ystyried. Cyflog pro rata.

Ni yw’r Royal National Institute of Blind People (RNIB) ac rydym yma i bawb y mae colled golwg yn effeithio arnynt. Mae gweithio i ni yn golygu gweithio i un o elusennau mwyaf y DU, gan gefnogi bron i ddwy filiwn o bobl sy'n byw gyda cholled golwg yn y DU.  

Mae’r RNIB yn arwain y gwaith o greu byd lle nad oes rhwystrau i bobl sydd â cholled golwg. Un o’n blaenoriaethau allweddol yw gofyn i bobl weld colled golwg yn wahanol, gan wyrdroi canfyddiadau anghywir a newid ymddygiad y cyhoedd fel bod pawb yn disgwyl cyfranogiad cyfartal gan bobl sydd â cholled golwg a chreu cymdeithas gwbl hygyrch. 

Yr hyn rydym yn chwilio amdano

Rydym yn chwilio am rywun i adolygu, datblygu a chefnogi gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg yr RNIB ar draws y sefydliad, gan ymgorffori ein hymrwymiad i sicrhau bod pobl ddall a gyda golwg rhannol sy’n siarad Cymraeg yn gallu cymryd rhan a derbyn ein gwasanaethau a’n cefnogaeth yn y Gymraeg.

Effaith 

Nid dewis yn unig yw cael yr opsiwn i ymgysylltu â’r RNIB drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym yn gwybod bod llawer o siaradwyr Cymraeg yn teimlo’n fwy cyfforddus yn mynegi eu hunain yn y Gymraeg, yn teimlo’n fwy hyderus yn cyfathrebu eu hanghenion yn y Gymraeg, yn meddwl ac yn byw eu bywydau drwy gyfrwng y Gymraeg. Rydym eisiau gwneud yn siŵr bod pob siaradwr Cymraeg yn gallu ymgysylltu â’r RNIB yn y Gymraeg.

Rydym yn annog ymgeiswyr sydd â phrofiad personol o golled golwg i wneud cais am y rôl hon. 

Beth fyddwch chi'n ei wneud

 • Adolygu, datblygu a chefnogi gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg yr RNIB.
 • Darparu arweiniad a chefnogaeth i gydweithwyr ar draws yr RNIB.
 • Gweithredu fel Hyrwyddwr yr Iaith Gymraeg.
 • Datblygu ein Cynnig Cymraeg gyda swyddfa Comisiynydd y Gymraeg.
 • Nodi anghenion hyfforddi yn y sefydliad.
 • Cefnogi datblygu a diweddaru tudalennau gwe dwyieithog RNIB Cymru.
 • Cydlynu cynhyrchu cyhoeddiadau dwyieithog yr RNIB.
 • Nodi straeon cadarnhaol am ein darpariaeth o wasanaethau ac adnoddau Cymraeg.
 • Bod yn gyswllt â rhanddeiliaid allanol allweddol gan gynnwys swyddfa Comisiynydd y Gymraeg, GIG Cymru a Llywodraeth Cymru i sicrhau bod yr RNIB yn ymwybodol o’r polisïau a’r cyfleoedd diweddaraf sy’n ymwneud â’r Gymraeg.

Byddwch wedi eich lleoli yn y tîm Materion Allanol a Chyfathrebu yng Nghymru ond yn gweithio ar draws y sefydliad, yn enwedig o fewn ein Rhaglen Cwsmeriaid genedlaethol. 

Mae gweithio gartref ar gael, gyda swyddfa yng Nghaerdydd. Bydd y swydd yn cynnwys rhywfaint o deithio gyda chyfarfodydd wyneb yn wyneb rheolaidd yng Nghaerdydd gyda'ch cydweithwyr.

Beth rydym yn ei gynnig

Rydym yn cynnig cyflog cystadleuol, amgylchedd gwaith ysgogol a chefnogol a phecyn manteision sy’n cynnwys y canlynol: 

 • 26 diwrnod o wyliau y flwyddyn (a gwyliau banc), sy’n cynyddu gyda gwasanaeth
 • Cynlluniau pensiwn rhagorol
 • Gweithio hyblyg
 • Cynlluniau gostyngiad i staff 

Os hoffech chi wneud cais am y cyfle gwych hwn am swydd, adolygwch y dogfennau sydd wedi’u hatodi, wedyn dewiswch ‘Gwneud Cais Ar-lein’ ar waelod y dudalen hon ac ychwanegwch eich manylion at ein ffurflen gais fer. Wedyn bydd angen i chi uwchlwytho'ch CV, ynghyd â llythyr yn cyd-fynd, yn dweud wrthym sut rydych chi'n bodloni'r meini prawf Sgiliau Arbenigol, Gwybodaeth a Phrofiad:

 • Bydd gennych sgiliau Cymraeg ysgrifenedig a llafar.
 • Byddwch yn deall pwysigrwydd y Gymraeg o fewn cyd-destun sefydliadol.
 • Bydd gennych brofiad o feithrin perthnasoedd â rhanddeiliaid mewnol ac allanol – er mwyn cyflawni ein Cynllun Iaith Gymraeg yn llwyddiannus.
 • Bydd gennych brofiad o ddatblygu adnoddau a phrosesau.
 • Bydd gennych y gallu i gyfathrebu'n glir ac yn effeithiol gyda chydweithwyr, cwsmeriaid a sefydliadau eraill.  

Dymunol

 • Bydd gennych brofiad o ddatblygu, cyflwyno a gweithredu Cynllun Iaith Gymraeg. 

Gall y Penodiad hwn fod yn amodol ar Archwiliad Cofnodion Troseddol Manwl ac Archwiliad Rhestrau Gwahardd perthnasol, lle bo hynny’n briodol.

Un o'n gwerthoedd craidd yw cael ein harwain gan bobl ddall ac â golwg rhannol ac rydym yn cynnwys ein cwsmeriaid wrth recriwtio. Cofiwch y gall eich cais dienw gael ei rannu'n fewnol â'r rhai sy'n ymwneud â'r broses recriwtio. 

Mae’r RNIB wedi ymrwymo i gyfle cyfartal ac i hyrwyddo a dathlu amrywiaeth ei staff a'i wirfoddolwyr. Rydym yn croesawu cyfraniad pawb ac yn falch o’n statws fel Arweinydd Hyderus o ran Anabledd. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl sydd â cholled golwg a phobl dalentog o bob rhan o’r gymuned sy’n rhannu ein gwerthoedd.

 

 

 

Sut i wneud cais