CThEM (HMRC)

Cyfieithydd

Cyflogwr:
CThEM (HMRC)
Cyflog:
£27,650 - £29,728
Lleoliad:
Caerdydd
Dyddiad Cau:
24/08/2022
Termau'r Swydd:
Parhaol
Oriau:
Rhan amser
Cyfeirnod Swydd:

223405

Disgrifiad:

Yn CThEM rydym wedi ymrwymo i greu lle gwych i weithio i’n holl gyflogeion; amgylchedd cynhwysol a pharchus sy’n adlewyrchu amrywiaeth y gymdeithas rydym yn ei gwasanaethu.

Rydym eisiau helpu pawb sy’n dewis gweithio i ni i gyflawni eu holl botensial, ac rydym yn cynnig amrywiaeth o batrymau gwaith hyblyg yn ogystal â chymorth er mwyn i chi gael gyrfa sy’n rhoi boddhad i chi yn CThEM.

Mae safbwyntiau a phrofiadau amrywiol yn hanfodol i’n llwyddiant ac rydym yn croesawu ceisiadau gan bobl o bob cefndir sydd â’r profiad a’r sgiliau sydd eu hangen i gyflawni’r rôl hon.

Mae’r Uned Gymraeg yn rhan o adran ehangach y Prif Swyddog Gwybodaeth a Gwasanaethau Digidol sy’n gweithio, ar hyn o bryd, tuag at y gweddnewid digidol mwyaf yn hanes y llywodraeth. Dyna pam mae hi’n amser gwych i ymuno â CThEM.

Yr hyn sy’n ein gwneud yn wahanol i bawb arall yw ein hymroddiad i roi gwasanaeth o’r radd flaenaf, yn ogystal ag ymgysylltu â’n gweithlu a’i wella ar hyd y ffordd. Byddwch yn cael hyfforddiant llawn, a byddwn yn eich cynorthwyo ar hyd llwybr eich gyrfa yn y Gwasanaeth Sifil.

Swydd Ddisgrifiad

Rydym am recriwtio unigolyn brwdfrydig a chryf ei gymhelliad i ymuno â’r Uned Gymraeg yng Nghaerdydd. Mae hwn yn gyfle cyffrous i fod yn rhan o dîm croesawgar, ac i ddefnyddio’ch sgiliau a’ch profiad presennol i arwain wrth gynhyrchu cyfieithiadau o’r radd flaenaf ac wrth ddatblygu gwasanaethau Cymraeg i CThEM.

Y Rôl

Mae dyletswyddau’r rôl yn cynnwys defnyddio pecynnau meddalwedd modern i gyfieithu dogfennau amrywiol mewn sawl fformat electronig gwahanol, yn ogystal â thrafod terminoleg ac arddull ysgrifennu newydd a phenderfynu arnyn nhw. Bydd cyfleoedd rheolaidd hefyd i gymryd rhan mewn nifer o brosiectau cyfieithu gwahanol. Bydd hyn yn ehangu’ch profiad o reoli cwsmeriaid a’r hyn y maent yn galw amdano, yn gloywi’ch sgiliau mewn perthynas â meddalwedd cyfieithu a therminoleg cyfieithu, ac yn egluro sut rydym yn darparu ein gwasanaethau Cymraeg. Byddwch yn dilyn rhaglen hyfforddi gynhwysfawr, strwythuredig, a fydd yn eich helpu i ddatblygu ystod o’r sgiliau hyn.

I helpu gyda hyn, bydd angen i chi feddu ar sgiliau cyfathrebu rhagorol, gallu cynhyrchu cyfieithiadau o’r radd flaenaf, a bod yn flaengar gan ddangos agwedd bositif a pharodrwydd i ddysgu.

Cyfrifoldebau

Bydd y rhain yn cynnwys y canlynol:

• Cyfieithu deunydd CThEM – mewn modd sy'n bodloni safonau o'r radd flaenaf a dyddiadau cau y cytunir arnynt – gan gynnwys gohebiaeth, ffurflenni, taflenni, cynnwys ar y we a gwasanaethau ar-lein, yn ogystal â gwybodaeth i weinidogion..
• Prawf-ddarllen cyfieithiadau cydweithwyr, a rhai eich hun, yn brydlon - gan bob amser ystyried yr holl ddyddiadau cau.
• Gwneud defnydd llawn a phriodol o’n meddalwedd cof cyfieithu - Trados - gan sicrhau ei bod yn cael ei llenwi â chyfieithiadau o safon (byddwch yn cael hyfforddiant).
• Cynorthwyo wrth ymchwilio i derminoleg a ddefnyddir mewn ystod eang o bynciau a’i hamgyffred, gan ddiweddaru a gwella eich gwybodaeth ieithyddol a thechnegol yn ôl y gofyn.
• Chwilio am gyfleoedd i roi’r gwasanaeth gorau posibl i’n cwsmeriaid, a’r Adran, drwy fod yn hyblyg wrth ymdrin â blaenoriaethau gwaith newydd a newidiol, a thrwy gynhyrchu cyfieithiadau yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol.
• Ymdrechu i wella safon ein gwasanaethau - gan ddilyn yr egwyddor o ystyried y cwsmer yn gyntaf ar bob achlysur - a gan bwysleisio pwysigrwydd profiad y cwsmer wrth ddefnyddio gwasanaethau Cymraeg CThEM.

Meini Prawf Hanfodol

Bydd gennych:

• Sgiliau iaith rhagorol (Cymraeg a Saesneg).
• Gradd yn y Gymraeg neu gymhwyster Cymraeg cyfatebol neu brofiad o gyfieithu i’r Gymraeg.

Dylech hefyd fod â gwybodaeth gadarn a phrofiad o’r canlynol:

• Prosesau, meddalwedd ac adnoddau cyfieithu Cymraeg (ar bapur ac ar-lein).
• Blaenoriaethu llwythi gwaith a chyfathrebu’n effeithiol.
• Gofynion cwsmeriaid Cymraeg eu hiaith.

Meini Prawf Dymunol

• Bod yn aelod o Gymdeithas Cyfieithwyr Cymru (Saesneg i’r Gymraeg).
• Gwybodaeth gadarn am y gwahanol fformatau y mae angen cyfieithiadau Cymraeg (e.e. Word, Excel, PDF, HTML, ac ati).

Mae’n rhaid i’r ymgeisydd llwyddiannus fod yn ddwyieithog (Cymraeg a Saesneg).

Sut i wneud cais